ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ระบบทะเบียนและประมวลผล   - 22 ตุลาคม 2563

    ระบบทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบสารสน...