ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบทะเบียนและประมวลผล

22 ตุลาคม 2563
ระบบทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลประวัตินักเรียน ทะเบียนนักเรียน และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้ โดยเป็นการใช้งานร่วมกันของโรงเรียนทุกท่านในโรงเรียนสาธิตฯ ทุกสังกัด
โดยสาธิต ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) จะเริ่มทดลองใช้ระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป

ในการดำเนินงานจะมีคณะกรรมการที่เป็นผู้ดูแลระบบของแต่ละฝ่าย
ประกอบด้วย
1. ฝ่ายอนุบาล อ.ชินภัทร จันทร์เรือง อ.นริศรา
2. ฝ่ายประถม (มอดินแดง) อ.วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง
3. ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) อ.กวิน เธียรวรรณ
4. ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) อ.รวิสุต จุนาวี
5. ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) อ.ณัฐกานต์ เมยเค้า อ.นนท์ จรุงศิรวัฒน์
6. ฝ่ายนานาชาติ อ.คณาธิป

กรณีที่พบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถแจ้งปัญหาหรือสอบถามมาได้ที่ อ.วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง (ผู้ประสานงาน) watcharapornth@kku.ac.th